Grafický návrh webu a vytvoření internetových stránek quentin.cz, možnost komfortní vizuální editace obsahu pomocí aplikace Adobe Contribute, zajištění webhostingu.